Skip to main content

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor elke samenwerking met Ikbrand.com

KVK nummer 66306159 , gevestigd te Deventer, BTW nummer NL856487533B01.

Deze versie is geldig vanaf 1-6-2016.

 

  1. Algemeen.

Het is belangrijk om deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van alle rechten en plichten bij een eventuele samenwerking met de website Ikbrand.com. Door gebruik te maken van deze website op welke manier dan ook, aanvaard u gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Ikbrand. Deze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Ikbrand. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en u gaat ermee akkoord verbonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. Indien u het gebruik van de website van Ikbrand voortzet nadat een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden zijn doorgevoerd impliceert dat, dat u deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de gebruikersvoorwaarden van derden niet door Ikbrand erkend.

Voor toepassing van deze overeenkomst zal een geleverd Product (“Product”) alle  diensten omvatten als gevolg van een aankoop op de website en daarbuiten.

  1. Gebruik van de website

Inhoud die u download van deze website zijn inclusief en zonder beperking, alle bestanden met software gegenereerde afbeeldingen en bijbehorende softwaregegevens (gezamenlijk de ‘content’), onder  een gebruikslicentie aan u verstrekt door Ikbrand.

Ikbrand behoud zich het recht voor om prijzen te veranderen en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u toe. Toch zal Ikbrand te allen tijde proberen om u op de hoogte te stellen van eventuele op handen zijnde tariefwijzigingen.

2.1 Ikbrand kan niet garanderen dat de website ten alle tijden ononderbroken of vrij van storingen of foutloos beschikbaar wordt gesteld.

  1. Afbeeldingen en eigendomsrecht

3.1 U erkend en stemt ermee in dat de website bestanden, afbeeldingen, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van Ikbrand, licentiegevers en/of gebruikers van Ikbrand, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en niet gebruik mogen worden voor commerciële doeleinden. Mocht u onze producten willen gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient u hier ten alle tijden toestemming voor te vragen door een email te sturen naar: info@ikbrand.com.

3.2 Gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen etc. op de website van Ikbrand, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van deze overeenkomst.

3.3 Ikbrand verklaart dat deze het recht heeft tot het aangaan van deze overeenkomst en het recht heeft om de licentie onder deze voorwaarden te verlenen.

3.4 Ikbrand garandeert dat de afbeelding(en) vrij zullen zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik, gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum waarop u een product download of ontvangt.

3.5 Behalve zoals hierboven omschreven, worden alle documenten geleverd zonder enige garantie.

  1. Herroeping digitale inhoud

4.1 Aankopen op de Ikbrand.com worden in digitale vorm (content) geproduceerd en geleverd. Na betaling gaat u ermee akkoord dat de aankoop definitief is en annuleren/ retourneren niet meer mogelijk is. U heeft geen recht meer om het product te herroepen.

4.2 Ikbrand geeft in geen geval een baangarantie nadat u een aankoop heeft gedaan.

4.3 Ikbrand is niet verantwoordelijk voor eventuele imagoschade die u heeft opgelopen na het aanschaffen van een product of dienst van Ikbrand.

  1. Overmacht

5.1 Ikbrand is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen, ten gevolge van overmacht.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

5.3 Ikbrand behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ikbrand gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

  1. Thuisprinten

Indien aangekochte producten van de website van Ikbrand door u thuis geprint worden, kunnen kleuren en afmetingen afwijken van afbeelding(en) getoond op uw beeldscherm. Ikbrand kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de printkwaliteit van thuisprinters.

  1. Overdraagbaarheid

Het is niet toegestaan om de rechten aan derden over te dragen, die aan u in deze overeenkomst zijn toegewezen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

  1. Privacy

8.1 Ikbrand respecteert de privacy van alle gebruikers op haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

8.2 Bij aankoop van een product dan vragen wij om een aantal persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

8.3 Ikbrand heeft het recht om uw gegevens geanonimiseerd te gebruiken voor marketing doeleinden, verbetering van onze dienstverlening, optimalisatie van de website en verkoop aan derden.

U verklaart dat u deze overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u aan deze voorwaarden bent verbonden.

 

Winkelwagen